Zarządzenie Nr 83/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

 

ZARZĄDZENIE NR 83/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zpóź.zm.)

ZARZĄDZAM co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/02 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do podpisywania decyzji i pism w Jego imieniu, zmienionego Zarządzeniem Nr 9/03 z dnia 08 stycznia 2003 r., Zarządzeniem Nr 60/03 z dnia 10 marca 2003 r., Zarządzeniem Nr 115/04 z dnia 26 maja 2004 r., Zarządzeniem Nr 132/04 z dnia 11 czerwca 2004 r., Zarządzeniem Nr 200/06 z dnia 08 września 2006 r. Zarządzeniem Nr 222/06 z dnia 02 października 2006r.oraz Zarządzeniem Nr 166/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

,,13. mgr Anna Pierzga -Belska Specjalista                - potwierdzanie aktualności zaświadczeń

                                                                                               o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej".

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.