Zarządzenie Nr 79/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                          ZARZĄD ZE N I E Nr 79/08

B U R M I S T RZ   MIASTA i GMINY

z dnia 03.04.2008 r.

             w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 8 ust.l -4, art. 9 i art.lO ust.l- 4 i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108)

z a r z ą d z a m co następuje:

 

&.1.

 

W związku z ogłoszonym przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

 

" Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Barcicach Górnych nr 422 na dz. ew. nr 300/10 o pow. 0,1 ha obj. Księgą Wieczystą KW Nr NSIS/00080l25/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu"

 

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

     1.mgr inż. Elżbieta Migacz       - Przewodniczący

          2. Maria Dominik                      - Sekretarz

     3. mgr inż. Paweł Dybiec           - Członek

          4.Kazimierz Nakielski                - Członek

          5.Elżbieta Puch                           - Członek

          6.Andrzej Rybarski                    – Członek 

 

&.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 09 maja 2008 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pokój nr 10 (sala narad).

 

&.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia