Zarządzenie Nr 77/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 77/08

                          Burmistrza Miasta  Gminy Stary Sącz

                                            z dnia 26.03.2008r.

 

w sprawie: wydzierżawienia budynku wraz z letnią werandą położonego w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 oraz terenu pod budynkiem i wokół budynku o pow. 782 m2 na dz. ew. nr 1854.

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z pÓź. zm. oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje:

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w dzierżawę na okres 15 lat tj. od dnia 01.04.2008 r. do dnia 31.03.2023 r. budynek wraz z letnią werandą położony w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 oraz teren pod budynkiem i wokół budynku o pow. 782 m2 na dz. ew. nr 1854, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługi gastronomiczno - handlowe.

 

&.2

 

Szczegółowe zasady oddania w dzierżawę nieruchomości o której mowa w &.1. zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2008 r.