Zarządzenia Nr 76/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenia Nr 76/08.

                                Burmistrza Miasta i Gminy Starym Sączu

                                              z dnia 26.03.2008r.

 

w sprawie: oddania w użyczenie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku położonego w Starym Sączu Rynek 5 stanowiącego własność Gminy Stary Sącz dla Zarządu Miejsko - Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Starym Sączu.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje:

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres 4 lat tj. od dnia 01.04.2008 r. do dnia 31.03.2012 r.

2 pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Stary Sącz ,usytuowanym w Starym Sączu Rynek 5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez Zarządu Miejsko­ Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Starym Sączu.

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie budynku o którym mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2008 r.