Zarządzenie Nr 73/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 73/08

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 21.03.2008 r.

 

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej

i Komunikacji do reprezentowania Miasta i Gminy Stary Sącz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z 0.0. W Nowym Sączu

 

Działając na podstawie ar1.99 .ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź.zm.) z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u je:

 

&.1.

 

Upoważniam mgr inż. Elżbietę Migacz - inspektora d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do reprezentowania Miasta i Gminy Stary Sącz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z 0.0.

w Nowym Sączu, w dniu 26 marca 2008 r.

 

&.2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Elżbiecie Migacz

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.