Zarządzenia NR 68/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:22
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 68/2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA 14.03.2008r

 

W sprawie powołania zespołów spisowych

 

Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z pÓź. zmianami) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami)  oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

                  1.     Elżbieta Puch

2.        Bernadetta Korona - Brdej

 

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych (wyposażenia) znajdującego się w pomieszczeniach Świetlicy Socjoterapeutycznej w Starym Sączu na Oś. Słonecznym

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na okoliczność rozpoczęcia działalności przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych "Źródełko" .

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 18.03.2008roku i zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Przeprowadzona inwentaryzacja będzie podstawą zawarcia umowy użyczenia na przekazany Stowarzyszeniu majątek. Umowa zostanie zawarta na okres od 18.03.2008r do 31.12.2008 roku z możliwością przedłużenia na dalszy okres. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie użyczenia.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania