Zarządzenie Nr 56/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 10:49
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE nr 56/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej,

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.159l z późn.zm.) oraz art.8 ust. 1-4, art.9, art. 10 ust. 1-4 i art. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U Nr 207 poz.2l 08 /

zarządzam co następuje;

 

§1.

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym ustnym na dzierżawę zadaszonych stoisk handlowych na "Rynku Maślanym "w Starym Sączu ­p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie;

 

1.     mgr inż. Elżbieta Migacz

2.     Kazimierz Nakielski

3.     mgr inż. Paweł Dybiec

4.     Maria Dominik

- przewodnicząca

- sekretarz

- członek

- członek

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 31 marca 2008 r o godz. 11/oo w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pok. nr. 10

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .