Zarządzenie Nr 54/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 10:44
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z a r z ą d z e n i e Nr 54/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 3 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.31 ,art.33 ust. 1 , 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pÓŻll.zm.l w związku z art.3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z póżn.zm.l

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Powołuję Komisje Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny          w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w składzie:

1.mgr Władysław Tokarczyk

 2. mgr Grażyna Kopeć.

 3.Maria Długosz.

4.mgr inż.arch.Jolanta Wąsik

 

§2

 

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w "Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze             w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu" wprowadzonym Zarządzeniem Nr 143/2006 Burmistrza Miasta              i Gminy w Starym Sączu z dnia 10.07.2006 r.

 

§3

 

Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.