Zarządzenie Nr 52/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 10:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 52/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29.02.2008r.

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym

                  Sączu.

 

Na podstawie art. 36 a ust.4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty j tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.j, oraz art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r.       o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm/

 

§1

 

Powierzam Pani mgr Joannie Ustarbowskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, na okres od O 1 marca 2008r. do czasu wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu, jednak nie dłużej jak do dnia 31 sierpnia 2008r.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta 1 Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2008r.