Zarządzenie Nr 250/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  250/08

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

1. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Osada do Dunajca” w Gaboniu w km 0+000-0+325.

2. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294270K „Moszczenica Niżna-Lipie-Barcice”      w Barcicach Górnych w km 0+200 - 0+420.

3. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294259K „Łazy Biegonickie-Żeleźnikowa”  

     w Łazach Biegonickich w km 0+010 - 1+000.

4. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294254K „Gołkowice-Boczna” w Gołkowicach    Dolnych w km 0+430 - 0+630.

5. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Wierchy - Do Pawlika” w Barcicach Górnych

    w km 0+000-0+320.

6. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Korzonki” w Skrudzinie 0+090-0+500.

7. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Strzębiołki k/Gucwy” w Przysietnicy 0+000+250.

 

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.                                                         mgr inż. Elżbieta Migacz        -   Inspektor UM w Starym Sączu

2.                                                         Tadeusz Pytko                          -   Inspektor Nadzoru

3.                                                         mgr inż. Paweł Dybiec             -   Inspektor UM w Starym Sączu

4.                                                         Kazimierz  Nakielski               -   Podinspektor UM w Starym Sączu

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu  05.12.2008r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.