Zarządzenie Nr 215/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  215/08

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji   do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

1. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Na Targowisko” w Przysietnicy w km 0+320 - 0+640.

2. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Paryje - Wierchy” w Barcicach Górnych

    w km 0+366 - 0+816.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.                                                                               mgr inż. Elżbieta Migacz        -   Inspektor UMiG

2.                                                                               Tadeusz Pytko                          -   Inspektor Nadzoru

3.                                                                               mgr inż. Paweł Dybiec             -   Inspektor UMiG

4.                                                                               Kazimierz  Nakielski               -   Podinspektor UMiG

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 15.10.2008r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.