Zarządzenie Nr 195/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  195/08

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji  do przeprowadzenia odbioru robót.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

1. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Na Górę Kamieniec” w Popowicach

    w km 1+083-1+283

2. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Bieryta” w Gaboniu  w km 0+200-0+540.

3. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Łąki Potyle” w Przysietnicy w km 0+100-0+400.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.                                                                               mgr inż. Elżbieta Migacz        -   Inspektor UMiG

2.                                                                               Tadeusz Pytko                          -   Inspektor Nadzoru

3.                                                                               mgr inż. Paweł Dybiec             -   Inspektor UMiG

4.                                                                               Kazimierz  Nakielski               -   Podinspektor UMiG

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 24.09.2008r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.