Zarządzenie Nr 169/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  169/08

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia  27 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji   do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

Remont odcinka drogi gminnej „Od Łabudy Do Podpory” w Barcicach Górnych

w km 0+000 – 0+340.

 

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.                                                                               mgr inż. Elżbieta Migacz        -   Kierownik Ref. GKMiK

2.                                                                               Tadeusz Pytko                          -   Inspektor Nadzoru

3.                                                                               mgr inż. Paweł Dybiec             -   Inspektor UMiG

4.                                                                               Kazimierz  Nakielski               -   Inspektor UMiG

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 29.08.2008r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.