Zarządzenie Nr 160/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  160/08

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

1. Remont odcinka drogi gminnej „Do Kaczora” w Barcicach Górnych w km 0+230-0+400.

2. Remont odcinka drogi gminnej „Do Owsianków” w Popowicach w km 0+400-0+660.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.                                                                               mgr inż. Elżbieta Migacz       -     Kierownik Ref. GKMiK

2.                                                                               Tadeusz Pytko                          -   Inspektor Nadzoru

3.                                                                               mgr inż. Paweł Dybiec             -   Inspektor UMiG

4.                                                                               Kazimierz  Nakielski               -   Inspektor UMiG

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 19.08.2008r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.