Zarządzenie Nr 127/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:10
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR  127/08

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia  18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego następujących zadań:

 

Odbudowa drogi  gminnej „Lipie-Stary Sącz” (Pasy Leśne) w Moszczenicy N w km 0+000-0+570.

Odbudowa drogi gminnej  „Na Górę Kamieniec” w Popowicach w km 0+730 - 1+073.

Odbudowa drogi gminnej „Na Zadki” w Przysietnicy w km 0+240 - 0+740.

Odbudowa drogi gminnej „Nowe Osiedle” w Barcicach Górnych w km 0+000 – 0+150.

Remont drogi gminnej „Na Jachlówkę” w Gaboniu w km 0+300 - 0+700.

Remont drogi gminnej „Do Franczyka k/Grucy” w Moszczenicy Wyżnej w km 0+000 – 0+200.

Remont drogi gminnej „Do Wańczykowej” w Gaboniu w km 0+000 – 0+364.

Remont odcinka drogi gminnej „Życzanów-Kosarnia (Do Barnacha)” w Woli Kroguleckiej w km 0+250 - 0+425.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.                                                                               mgr inż. Elżbieta Migacz       -     Kierownik Ref. GKMiK

2.                                                                               mgr inż. Krzysztof Faron        -   Inspektor Nadzoru

3.                                                                               Tadeusz Pytko                         -    Inspektor Nadzoru

4.                                                                               mgr inż. Paweł Dybiec             -   Inspektor UMiG

5.                                                                               Kazimierz  Nakielski               -   Inspektor UMiG

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 20.06.2008r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.