Zarządzenie Nr 187/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:06
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  187/2008

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

  Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych na wykonanie:

 

1. Odbudowa dróg gminnych po powodzi:

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Osada do Dunajca” w Gaboniu.

Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294270K „Moszczenica Niżna-Lipie-Barcice” w Barcicach G.

Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294259K „Łazy Biegonickie-Żeleźnikowa” w Łazach Bieg.

Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294254K „Gołkowice-Boczna” w Gołkowicach Dolnych.

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Wierchy Do Pawlika” w Barcicach Górnych.

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Korzonki” w Skrudzinie.

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Strzębiołki k/Gucwy” w Przysietnicy.

2. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Pietrzyka” w Popowicach wraz z odbudową przepustu.

3. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Bulandy” w Popowicach.

4. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Pod Lasem Do Faronów” w Gołkowicach Górnych.

5. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294271K „Moszczenica Niżna-Lipie” w Moszczenicy N.

6. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Na Górę Szczuglin” w Barcicach Górnych.

7. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Na Wyrąb” w Barcicach Górnych.

8. Odbudowa odcinka drogi gminnej ‘Na Bachnatę” w Gaboniu Praczka.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Migacz                      - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec                          - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski              - Członek

4. Magdalena Orłowska            - Członek

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29.09.2008r  w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.