Zarządzenie Nr 149/08

rok 2008

 
data publikacji:  08-01-2009 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  149/2008

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

  Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych na wykonanie:

 

1. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Na Górę Kamieniec” w Popowicach

    w km 1+083-1+283

2. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Paryje - Wierchy” w Barcicach Górnych

    w km 0+366 - 0+816.

3. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Na Targowisko II” w Przysietnicy

    w km 0+320-0+640.

4. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Bieryta” w Gaboniu

    w km 0+200-0+540.

5. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Łąki Potyle” w Przysietnicy w km 0+100-0+400.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Migacz                      - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec                          - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski              - Członek

4. Magdalena Orłowska            - Członek

 

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.08.2008r  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.