Zarządzenie Nr 60/08

rok 2008

 
data publikacji:  08-01-2009 | 09:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR  60/2008

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

  Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

Odbudowy i remontu dróg gminnych.

w zakresie:

1. Odbudowy drogi  gminnej „Lipie-Stary Sącz” (Pasy Leśne) w Moszczenicy N. w km 0+000-0+570.

2. Odbudowy drogi gminnej  „Na Górę Kamieniec” w Popowicach w km 0+730 - 1+073  .

3. Odbudowy drogi gminnej „Na Zadki” w Przysietnicy w km 0+240 - 0+740.

4. Odbudowy drogi gminnej „Nowe Osiedle” w Barcicach Górnych w km 0+000 – 0+150.

5. Remontu drogi gminnej „Na Jachlówkę” w Gaboniu w km 0+300 - 0+700 .

6. Remontu drogi gminnej „Do Franczyka k/Grucy” w Moszczenicy Wyżnej w km 0+000 – 0+200

7. Remontu drogi gminnej „Do Wańczykowej” w Gaboniu w km 0+000 – 0+364.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Migacz                      - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec                          - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski              - Członek

4. Maria Dominik                      - Członek

 

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.04.2008r  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.