Zarządzenie Nr 47/08

rok 2008

 
data publikacji:  08-01-2009 | 09:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

 ZARZĄDZENIE NR  47/2008

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 27 luty 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

Remontu drogi gminnej nr 294159K ulica Jana Czecha wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 294188K ul. Radosna w Starym Sączu.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Migacz                      - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec                          - Sekretarz

3. Kazimierz Nakielski              - Członek

4. Maria Dominik                      - Członek

 

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.03.2008r  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.