Zarządzenie Nr 12/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 13:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 12/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 22 stycznia 2008r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Działając na podstawie art.33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku DZ.D.Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.D.Nr 96, poz. 873 z póź. zmianami)

z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechnianie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji i z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, w następującym składzie:

 

Jan Migacz - przewodniczący Komisji

Zygmunt Weber  - członek

Grażyna Kopeć  - członek

Grażyna Leśniak - członek

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję do wyboru ofert zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz.D.Nr 96, poz.873).

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa.

 

                                                                                 § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia