Zarządzenie Nr 4/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 4/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 7 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy ­Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2007r. Nr 223 l655późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§l.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zakup paliw silnikowych dla potrzeb Ochotniczych Straży pożarnych oraz Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz powołuję Komisję przetargową w następującym składzie:

1.Helena Piętka - Przewodnicząca

            2.Ryszard Niejadlik - - Sekretarz

3.mgr inż. Paweł Dybiec - Członek komisji

4.Kazimierz Nakielski - - Członek komisji

 

§2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 25.01.2008r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.