Zarządzenie Nr 8/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 8/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 16 stycznia 2008 r.

 

w sprawie: ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) w związku z § 2 Uchwały nr XXXII/358/05 z dnia 28.02.2005 r. określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania oraz Uchwałą Nr XLIII/475/06 z dnia 27.02.2006 r.

zarządzam co następuje

 

§1

 

Ustalam koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu w 2008 r. w wys. 12 złotych

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2008 r.