Zarządzenie Nr 15/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 15/08

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 24.01.2008r.

 

W sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie "Wycena nieruchomości" powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

         1.Andrzej Rybarski - przewodniczący

         2.Grażyna Leśniak - członek

              3.Paweł Dybiec - członek

 

§2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 18 lutego 2008r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, pokój 26.

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.