Zarządzenie NR 16/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 13:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 16/08

BURMISTRZA MIASTA GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 24.01.2008r.

 

sprawie zawarcia umowy dzierżawy na wyposażenie

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z pÓź. zm./, art. 53a, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14 poz 89 z 2007 roku tekst jednolity z pózn. zmianami) Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia zawrzeć umowę dzierżaw z Grupową Praktyką Pielęgniarek "VI TA" s.c. w Starym Sączu - na sprzęt medyczny, oraz wyposażenie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach.

 

§2

 

Umowa winny zostać zawarta na czas od dnia 21.01.2008 roku do dnia 31.12.2009 roku, pod warunkiem złożenia oświadczenia o podpisaniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wysokość odpłatności z tytułu dzierżawy gminnych składników majątku będzie uzależniona od

wartości początkowej oddanego w dzierżawę majątku i tak dla majątku o wartości księgowej: -do 10.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 5 zł netto (+VAT) miesięcznie

-od 10.001 zł do 25.000zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 10 zł netto (+VAT) miesięcznie

-powyżej 25.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 20 zł netto (+VAT) miesięcznie

 

§3

 

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.