Zarządzenie Nr 18/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr  18/08

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia  25.01.2008r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Renaty J.  zam. (…)

.

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Oz. U. Z 200 l r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mpo dla Pani Renaty J. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Renacie J.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.