Zarządzenie nr 26/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 12:26
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z a r z ą d z e n i e nr 26/ 08

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 stycznia 2008 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy ­Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Oz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy, niżej wymienionej dokumentacji technicznej:

koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego, wraz z przyłączami do budynków dla miejscowości Przysietnica i część miejscowości Moszczenica Wyżna -osiedla Zaugory oraz osiedle Gaj, w gminie Stary Sącz

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1.        Bonifacy Wolak - Przewodniczący Komisji,

       2.    Marek Żmuda - Sekretarz,

3.        Magdalena Orłowska - - Członkini

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej UMiG Stary Sącz.

 

§ 3.

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 7 kwietnia 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, przetargu nieograniczonego na opracowanie ww. dokumentacji technicznej.

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podjęcia, zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.