Zarządzenie Nr 27/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 12:10
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 27/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 stycznia 2007r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i Nowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję ds. przejęcia cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i Nowej w składzie:

 

mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodnicząca

Maria Pach - Członek

Kazimierz Nakielski - Członek

 

§2

 

Przejęcie przedmiotowej nieruchomości nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 1 lutego 2008r..

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.