Zarządzenie Nr 30/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 12:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 30/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy ­Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

                     Bieżącej konserwacji emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi nawierzchni  bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2.Paweł Dybiec - - Sekretarz

3.Kazimierz Nakielski -  Członek

4.Maria Dominik - Członek

 

§2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.02.2008r  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.