Zarządzenie nr 31/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 12:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 31/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 stycznia 2008 roku

 

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur vat.

 

Działając w oparciu a art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami/ Zarządzam co następuje:

 

§1

 

Upoważniam następujące osoby do wystawiania i odbioru faktur vat w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu:

1.Barbara Porębska - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy,

2.Lucyna Zaucha - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy ,

3.Joanna Szewczyk - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy ,

4.Maria Sadowska - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy,

5.Maria Olszowska - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Podatków,

6.Maria Dominik - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej ,Mieszkaniowej i Komunikacji,

7.JózefWandas - w zakresie spraw prowadzonych przez Sekcję Obsługi,

8.Tadeusz Pasiut - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Rozwoju Gospodarczego ,Rolnictwa i Leśnictwa,

9.Stanisław Warzecha -w zakresie spraw dotyczących opłat za wodę,

10.Waldemar Kukułka - w zakresie spraw prowadzonych przez Sekcję Obsługi,

11. Witold Łomnicki - w zakresie spraw dotyczących zarządu nieruchomością położoną w Barcicach Górnych 422 /Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia!,

l2.Maria Pach- w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej ,Mieszkaniowej i Komunikacji,

13. Marian Postrożny- w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji/ dotyczących zarządu cmentarzami komunalnymi/.

 

§2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 250/05 z dnia 3 r października 2005 roku ,Zarządzenie Nr 215/2006 z dnia 26 września 2006 roku oraz Zarządzenie Nr 179/07 z dnia 16 sierpnia 2007 roku.

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem O 1 lutego 2008 roku