Zarządzenie Nr 32/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 12:04
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 32/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sączu

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 295/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2003 r.

 

Działając na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pÓź. zm. )

zarządzam co następuje

 

&.1.

 

W Zarządzeniu Nr 295/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych na stołówki szkolne oraz kioski usytuowane w budynkach Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy do &.1 dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu :

- " Gimnazjum w Gołkowicach : - kiosk - 50 zł m-nie netto + podatek VAT"

 

&.2.

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.