Zarządzenie Nr 34/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 12:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 34/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

 z dnia 05.02.2008r.

 

w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno tartaczne topolowe pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 1 m3 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach na wykonanie rzeźby św. Floriana.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Bogusławowi Kaczorowi - prezesowi OSP w Barcicach.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.