Zarządzenia Nr 37/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenia Nr 37/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Starym Sączu

z dnia 07.02.2008 r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia od Wykonawcy materiałów pokryciowych po remoncie dach na budynku "Sokoła" w Starym Sączu ul. Batorego 22

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

 

&.1.

 

Powołuję Komisję ds. Przejęcia od Wykonawcy materiałów pokryciowych po remoncie dach na budynku "Sokoła" w Starym Sączu ul. Batorego 22.

 

1.mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

     2.mgr inż. Paweł Dybiec - Członek

3.Maria Dominik                   - Członek

4.Józef Wandas                   - Członek

 

&.2.

 

Zadaniem Komisji będzie dokonanie przejęcia od Wykonawcy materiałów pokryciowych po remoncie dach na budynku "Sokoła" w Starym Sączu ul. Batorego 22 oraz sporządzenie protokołów zdawczo - odbiorczych.

 

&.3.

 

Przekazanie wyżej wymienionych materiałów nastąpi w dniu 08.02.2008 r.

 

&.4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji.

 

&.5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.