Zarządzenie Nr 43/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 43/2008

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 12 lutego 2008 r.

 

w sprawie: powołania Komisji do przekazania pomieszczeń w budynku OSP w Barcicach na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 32 ustawy ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. z póź.zm. zarządzam co następuje:

 

&.1.

 

Powołuję Komisję do przekazania pomieszczeń w budynku OSP w Barcicach na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej w następującym składzie:

1.mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2. Maria Dominik                  - Sekretarz

3.Kazimierz Nakielski           - Członek

4.Elżbieta Puch                      - Członek

5.Ryszard Niejadlik                    - Członek

 

&.2.

 

Zadaniem Komisji będzie przekazanie pomieszczeń w budynku OSP w Barcicach na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej.

 

&.3.

 

Przekazanie nastąpi w dniu 23.04.2008r.

 

&.4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji.

 

&.5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.