Zarządzenie Nr 3/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 11:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 3/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 7 stycznia 2008r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź.zm.)

zarządzam co następuje:

 

§1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w 2008 roku powołuje Komisję Przetargową w składzie:

l. Jan MIGACZ - Przewodniczący

           2. Anna PIERZGA-BELSKA - Członek

3.        Alfreda W AST AG - Członek

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę w dniu 25 stycznia 2008r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.