Zarządzenie Nr 210/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 09:13
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr  210/08

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 08.10.2008r.

  

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza się co następuje:

 

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 679 o pow. 0.0015 ha na okres 3-ech miesięcy Pani Annie P. zam. (…) z przeznaczeniem pod garaż

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 180,00 zł rocznie (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) + należny podatek VAT 22%.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.