Zarządzenie Nr 189/08

rok 2008

 
data publikacji:  05-01-2009 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 189/08

 

BURMISTRZA   STAREGO   SĄCZA   z  dnia 09.09.2008r.  

 

W  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (Plac Targowy) przeznaczonych  do oddania w dzierżawę w drodze przetargu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji.

 

                Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. z późniejszymi zmianami) art.13 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 261,
poz. 2603)

 

zarządzam, co następuje

 

                                                 § 1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu  wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                    § 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w internecie  i prasie.

 

 

§3

 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego dla przedmiotowego terenu wynosi  przez pierwsze dwa pełne lata kalendarzowe po dacie zawarcia umowy 1200 zł rocznie,   począwszy od trzeciego pełnego roku kalendarzowego po dacie zawarcia umowy 4800 zł rocznie.

Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 22%

 

                                               § 4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi  Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

                                                            § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

Zalacznik_do_Zarzadzenia_189.doc (42.00 Kb)