Zarządzenie Nr 271/08

rok 2008

 
data publikacji:  05-01-2009 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr  271/2008

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 18.12.2008r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza się co następuje:

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu – oś. Cyganowice, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 3442 o pow. 0.21 ha na okres od 01.02.2009 do 31.12.2011 Panu Jerzemu G. zam. (…) z przeznaczeniem na czasowe składanie nadwyżek drewna.

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 950,00 zł miesięcznie (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + należny podatek VAT 22%.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.