Zarządzenie Nr 273/08

rok 2008

 
data publikacji:  05-01-2009 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 273/08

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 18.12.2008r.

 

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomość gruntową położoną w Starym Sączu  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy.

 

§ 3

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu z dniem 23 grudnia 2008 r  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_273.doc (39.50 Kb)