Zarządzenie Nr 188/08

rok 2008

 
data publikacji:  05-01-2009 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr  188/08

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 09.09.2008 roku

 

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu.

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza się co następuje:

 

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr działki ewidencyjnej nr 2650 o powierzchni 0,0020 ha dla której jest prowadzona Kw nr NS1S/000565971/1 przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres 1 roku Panu Stanisławowi Ł. zam. (…), z przeznaczeniem na cel handlowy.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto  złotych 00/100) miesięcznie + należny podatek VAT 22 %.

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.