Zarządzenia Nr 28/08

rok 2008

 
data publikacji:  31-12-2008 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                                      Zarządzenia Nr 28/2008

                                                               Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                      z dnia  29 stycznia 2008 r.

 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i Nowej

 

                Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. Nr 23 poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). zarządzam co następuje:

 

                                                                       § 1

 

Ustala się  Regulamin cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i Nowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                                         § 2         

                                                              

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej na terenie cmentarzy komunalnych           

                                                                                                             

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                            § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.02.2008 r.

 

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_28.doc (50.50 Kb)