Zarządzenie NR 257/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-12-2008 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40
 Zarządzenie NR 257/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 09 grudnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko trenera środowiskowego do obsługi boisk sportowych zrealizowanych w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012” w Gołkowicach.

Na podstawie art.33 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./

Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje :

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko trenera środowiskowego do obsługi boisk sportowych zrealizowanych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012" w Gołkowicach.

§ 2

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki przystapienia do konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_257.doc (75.50 Kb)