Zarządzenie Nr 247/08

rok 2008

 
data publikacji:  28-11-2008 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 247 /2008

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 26 listopada 2008 roku

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 3a ust. 3 i art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

§ 2

 

Do naboru, o którym mowa w § 1 może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Nabór przeprowadzi Komisja w składzie:

 

1.        mgr Władysław Tokarczyk – Przewodniczący Komisji

2.        mgr Stanisława Hodorowicz – Członek Komisji

3.        mgr inż.arch.Jolanta Wąsik - Członek Komisji

4.        mgr Grażyna Kopeć - Członek Komisji

§4

 

1. Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół odbywać się będzie w  

   dwóch etapach:

   Etap I - analiza złożonych dokumentów i wyłonienie kandydatów spełniających wymogi formalne określone w  

   ogłoszeniu, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu,

   Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

2. Po zakończeniu I etapu naboru, lista kandydatów, którzy spełniają wymagania i zostali zakwalifikowani do II   

    etapu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej: (www. bip. stary- sacz. iap.pl ).

3. O terminie przeprowadzenia II etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

4. Po zakończeniu II etapu naboru zostanie sporządzony protokół, zawierający:

    - określenie stanowiska na które był prowadzony nabór

    - liczbę kandydatów,

     - imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów,

       uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu,

     - uzasadnienie dokonanego wyboru.

5. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji zostanie niezwłocznie przekazany Burmistrzowi.

 

§ 5

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: (www.bip.stary-sacz.iap.pl)

 

§ 6

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalacznik_do_Zarzadzenia_247.doc (39.00 Kb)