Zarządzenie Nr 157/08

rok 2008

 
data publikacji:  02-10-2008 | 09:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 157/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 08.08.2008 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na  stanowisko  Zastępcy Burmistrza.

 

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z poźń. zm./                                                                                                                                            

 

z a r z ą d z a m    c o    n a s t ę p u j e:

                                                                           

§ 1

 

Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania  konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza w składzie:

 

1. inż. Bonifacy Wolak    

2. mgr inż. arch. Jolanta Wąsik

3. mgr Władysław Tokarczyk

4. mgr inż. Krzysztof Kurzeja

5. mgr inż. Jan Migacz

 

§ 2

 

Do kierowania pracami komisji powołuję na Przewodniczącą Komisji mgr inż. arch. Jolantę Wąsik.

                                                                   

§ 3

 

Do zadań komisji należy wykonanie zadań określonych w Zarządzeniu Burmistrza Starego Sącza Nr 155/08 z dnia 07.08.2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata  na stanowisko  Zastępcy Burmistrza.

                                                                    

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.