Zarządzenie Nr 155/08

rok 2008

 
data publikacji:  02-10-2008 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 155/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 07.08.2008 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza.

 

Na podstawie  art.33 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

 

Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  Zastępcy Burmistrza.

 

§ 2

 

1) Treść ogłoszenia określającego wymagania kwalifikacyjne i termin składania ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Informację o konkursie zamieszcza się w  Gazecie Krakowskiej i  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Konkurs przeprowadza 5-osobowa Komisja Konkursowa, którą powołuje Burmistrz odrębnym zarządzeniem.

Przewodniczącego Komisji wyznacza Burmistrz Starego Sącza.

   

§ 4

 

Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Zastępcy Burmistrza, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.                                                               

 

§ 5

                    

Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia Burmistrz Starego Sącza.

                                                                      

§ 6

 

Komisja konkursowa kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu po przedstawieniu wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi.

                                                     

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/08

Burmistrza Starego Sącza   

z dnia 07.08.2008 r.

 

Burmistrz Starego Sącza ogłasza konkurs w celu wyłonienia

kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza.

 

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

 

a) posiadać wykształcenie wyższe  ( preferowane : wykształcenie prawnicze, techniczne, ekonomiczne),

 b) posiadać udokumentowany co najmniej   6 letni staż pracy (preferowani będą  kandydaci z co najmniej 4 letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w samorządzie terytorialnym),

c) dysponować umiejętnością organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

d) posiadać znajomość zagadnień  funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych przydatnych do pracy w samorządzie terytorialnym,

e) posiadać  stan zdrowia pozwalający  na pracę na  stanowisku kierowniczym,

f) wykazać się znajomością  języka obcego / preferowany język angielski/,

g) być dyspozycyjnym,

h) posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i środków pozabudżetowych,

 i)  oraz spełniać pozostałe wymagania określone w art.3 ust.1  ustawy  z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001 r.Nr 142  poz. 1593  ze zmianami/.

 

2.Oferty kandydatów powinny zawierać:

a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Zastępcy Burmistrza  wraz  z motywacją,

b) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, 

c) uwierzytelnione odpisy dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,

d) uwierzytelnione odpisy świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy,

e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,

f)  przygotowaną w formie pisemnej wizję rozwoju Gminy Stary Sącz,  

g) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku ,

i) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -  tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.

3.  Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Burmistrza Starego Sącza” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu pok. Nr 18 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul. Batorego 25 w terminie do dnia 25 sierpnia  2008 r. Oferty, które wpłyną do Urzędu  po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 155/08

Burmistrza  Starego Sącza

z dnia  07.08.2008 r.

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PROWADZĄCEJ  POSTĘPOWANIE   KONKURSOWE     NA     STANOWISKO  ZASTĘPCY  BURMISTRZA.

 

Rozdział I

Formalne kryteria doboru kandydatów

 

§ 1

 

1. Kandydata na stanowisko Zastępcy Burmistrza wyłania się w drodze konkursu.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Ogłoszenie o konkursie zawierać winno w szczególności:

a) nazwę stanowiska na które ogłoszono konkurs ,

b) wymagania jakie winni spełniać kandydaci i sposób ich udokumentowania,lub adres strony   internetowej na której znajduje się powyższa informacja,

c)termin  zgłoszenia udziału w konkursie

4. Informacja o konkursie winno zostać zamieszczone:

 -  w prasie o zasięgu lokalnym,

 -  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Starym Sączu,

 

§ 2

 

 5. Kandydat na  stanowisko Zastępcy Burmistrza powinien:

 

a) posiadać wykształcenie wyższe (preferowane: wykształcenie prawnicze, techniczne, ekonomiczne),

b) posiadać udokumentowany co najmniej 6 letni staż pracy (preferowani będą kandydaci z co najmniej 4 letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w samorządzie terytorialnym),

c) dysponować umiejętnością organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

d) posiadać znajomość zagadnień  funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych przydatnych do pracy w samorządzie terytorialnym,

e) posiadać  stan zdrowia pozwalający  na pracę na  stanowisku kierowniczym,

f) wykazać się znajomością  języka obcego / preferowany język angielski/,

g) być dyspozycyjnym,

h) posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i środków pozabudżetowych,

i) oraz spełniać pozostałe wymagania określone w art.3 ust.1  ustawy  z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001 r.Nr 142  poz. 1593  ze zmianami/.

 

6. Oferta kandydata powinna zawierać:

a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Zastępcy Burmistrza  wraz  z motywacją,  

b) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

c) uwierzytelnione odpisy dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,

d) uwierzytelnione odpisy świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy,

e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,

f)  przygotowaną w formie pisemnej wizję rozwoju Gminy Stary Sącz,

g) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku ,

i) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -  tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Rozdział II

Komisja Konkursowa

§ 3

             

1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Burmistrza Burmistrz powołuje 5-osobową komisję konkursową,

2. Imienny skład komisji konkursowej określony zostanie przez Burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

 3. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności. Jeżeli okoliczności te zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania nowego członka.

 

§ 4

 

1. Komisja powinna rozpocząć pracę po upływie terminu zgłoszeń do konkursu.

2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący powołany Zarządzeniem Burmistrza a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek komisji.

3. Komisja przeprowadza konkurs, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/5 członków Komisji.

4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 8 pkt.1.

5. Przewodniczący Komisji ma prawo odroczyć konkurs w szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. choroba kandydata lub członków komisji).

6. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

7. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Komisja stwierdza to w protokole.

8. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który zawiera informację o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach. Protokół jest jawny, podpisują go członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

 

§ 5

 

Do zadań komisji należy:

1. przeprowadzenie postępowania konkursowego,

2. sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,

3. przekazywanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi.

 

Rozdział III

Tryb przeprowadzenia konkursu

Konkurs przeprowadza się etapowo.

§ 6

I   e t a p

1. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i  czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu.

2. Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

 

§ 7

 

II   e  t a p

 

1. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na stanowisko Zastępcy Burmistrza, (w porządku alfabetycznym) zadając pytania które pozwolą ustalić posiadanie przez  kandydatów kwalifikacje do pracy na stanowisku Zastępcy Burmistrza.

2. Komisja dokonuje merytorycznej oceny wystąpień kandydatów.

 

§ 8

 

III  e t a p

 

  1. Po zakończeniu rozmów indywidualnych z kandydatami przewodniczący komisji zarządza głosowanie  tajne nad wyborem kandydata.
  2. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem.
  3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata.
  4. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów przeprowadza się drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze kolejno największą liczbę głosów.
  5. Jeżeli w drugiej turze głosowania nie zostanie wyłoniony kandydat, o wyborze Zastępcy Burmistrza decyduje Burmistrz.
  6. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki konkursu po zakończeniu głosowania przekazując ustną informację uczestnikom.

 

§ 9

 

Ostateczna decyzja o wyłonieniu kandydata w drodze postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Burmistrza,  należy do Burmistrza Starego Sącza.

 

§ 10

 

1. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie zostanie rozstrzygnięty Burmistrz Starego Sącza powierza stanowisko Zastępcy Burmistrza wybranemu przez siebie kandydatowi lub też ogłasza konkurs ponownie.

 

Rozdział IV

Postanowienia  końcowe

 

§ 11

 

1.  Z  prac Komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który bezpośrednio po zakończeniu prac podpisują wszyscy członkowie Komisji.

2.  Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie  prac Komisji.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym „Regulaminem" Komisja dokonywać będzie rozstrzygnięć w  drodze głosowania.