Zarządzenie Nr 154/08

rok 2008

 
data publikacji:  02-10-2008 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie  Nr 154/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

                     Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)  oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U.Nr 97 poz.674 z póż. zm.)

 

Z a r z ą d z a m    c o     n a s t ę p u j e :

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się  Pani Sekretarz.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 5 sierpnia 2008r.

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

  1. Małgorzata Skrzypiec – Sekretarz – Przewodnicząca Komisji,
  2. Marta Sarota – Przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty – Członek Komisji,
  3. Grzegorz Garwol – Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach – Członek Komisji,
  4. Zofia Basiaga – Ekspert z listy ekspertów MENiS -  Członek Komisji,
  5. Krystyna Baran - Ekspert z listy ekspertów MENiS -  Członek Komisji.