Zarządzenie Nr 275/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-10-2008 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 275/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17 grudnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 22.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą  46.772.361 ,97 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 22.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 53.834.020,97 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy stary Sącz Nr 275/07

z dnia 17.12.2007 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

 

 

Treść

 

 

 

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

22.200

 

Dotacje

celowe

otrzymane

z

powiatu

na

zadania

 

22.200

 

bieżące realizowane na podstawie porozumień

 

 

 

między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

22.200

1. Zmiana porozumienia - zwiększenie dotacji na utrzymanie biblioteki powiatowej. 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy stary Sącz Nr 275/07

z dnia 17.12.2007 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

22.200

 

92116

Biblioteki

 

22.200

 

 

Wydatki bieżące

 

22.200

 

 

w tym dotacje

 

22.200

 

 

Ogółem

 

22.200

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 275/07

 z dnia 17.12.2007 roku

 

Zmiany planu wydatków

Dz.

Rozdz.

 

 

 

 

Treść

 

 

 

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

Transport i łączność

 

 

 

 

 

 

20.000

20.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

 

 

 

 

 

20.000

20.000

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

20.000

20.000

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

20.000

 

751

 

Urzędy

naczelnych

 

 

organów

władzy

6.332,37

6.332,37

 

 

państwowej, kontroli

i

ochrony prawa oraz

 

 

 

 

sądownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 

 

 

 

6.332,37

6.332,37

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

6.332,37

6.332,37

 

 

W tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

6.282,37

754

 

Bezpieczeństwo

publiczne

i

ochrona

1.800

7.800

 

 

przeciwpożarowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

 

 

 

1.800

7.800

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

1.800

7.800

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

1.800

 

756

 

Dochody

od

osób

prawnych,

od

osób

 

9.000

 

 

fizycznych

i

od

 

 

innych

jednostek

 

 

 

 

nie posiadających osobowości prawnej

oraz

 

 

 

 

wydatki związane z ich poborem

 

 

 

 

 

75647

Pobór

podatków,

opłat

i

nie podatkowych

 

9.000

 

 

należności budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

 

 

 

9.000

758

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

32.626

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

32.626

 

 

 

Wydatki bieżące

32.626

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

12.026

 

81010

Gimnazja

 

12.026

 

 

Wydatki bieżące

 

12.026

 

 

W tym dotacje

 

12.026

851

 

Ochrona zdrowia

4.000

4.000

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4.000

4.000

 

 

Wydatki bieżące

4.000

4.000

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

3.000

852

 

Pomoc społeczna

16.170

16.170

 

85203

Ośrodki wsparcia

16.170

16.170

 

 

Wydatki bieżące

16.170

16.170

 

 

w tym dotacje

 

16.170

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000

50.000

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

50.000

50.000

 

 

Wydatki bieżące

 

50.000

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

5.000

 

 

Wydatki majątkowe

50.000

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60.000

60.000

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

60.000

60.000

 

 

Wydatki bieżące

 

60.000

 

 

Wydatki majątkowe

60.000

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

5.600

 

92601

Obiekty sportowe

 

500

 

 

Wydatki majątkowe

 

500

 

92695

Pozostała działalność

 

5.100

 

 

Wydatki bieżące

 

5.100

 

 

Ogółem

190.928,37

190.928,37Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy stary Sącz Nr 275/07

z dnia 17.12.2007 roku

 

Zmiany w układzie wykonawczym - dochody

Dz.

Rozdz. I § I

 

 

 

Treść

 

 

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

 

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

22.200

 

92116

 

Biblioteki

 

 

 

 

 

22.200

 

 

2320

Dotacje

celowe

otrzymane

z

powiatu

na

 

22.200

 

 

 

zadania

bieżące

realizowane

na

podstawie

 

 

 

 

 

porozumień

między jednostkami

samorządu

 

 

 

 

 

terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

22.200

 

Zmiany w układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

Rozdział I li

I

 

Treść

 

 

 

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

 

 

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

 

600

 

 

Transport i łączność

 

 

 

 

20.000

20.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

 

 

 

20.000

20.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

20.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

 

7.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

13.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

 

10.000

10.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

10.000

10.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

10.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

10.000

710

 

 

Działalność usługowa

 

 

 

 

2.000

2.000

 

71035

 

Cmentarze

 

 

 

 

2.000

2.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

 

500

 

 

4260

Zakup energii

 

 

 

 

 

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

2.000

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

10.000

10.000

 

75023

 

Urzędy gmin

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

10.000

 

 

 

4750

Zakup

akcesoriów

komputerowych,

w

tym

 

10.000

 

 

 

programów i licencji

 

 

 

 

 

 

751

 

 

Urzędy

naczelnych

organów

władzy

6.332,37

6.332,37

 

 

 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

 

 

 

 

 

sądownictwa

 

 

 

 

 

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

 

 

 

 

6.332,37

6.332,37

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

3.706,96

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

1.247,53

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

177,88

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

1.150,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1.083,60

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

4.300,57

 

 

 

4360

Opłaty z ty1ułu zakupu usług

 

 

 

 

50,00

 

 

 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

 

948,20

 

754

 

 

Bezpieczeństwo

publiczne

i

ochrona

6.800

12.800

 

 

 

przeciwpożarowa

 

 

 

 

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

 

 

 

6.800

12.800

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

1.800

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

5.000

 

 

 

4260

Zakup energii

 

 

 

 

 

 

 

 

7.800

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

 

 

2.500

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

500

 

 

4370

Opłaty

z

tytułu

zakupu

 

usług

 

2.000

 

 

 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

 

 

756

 

 

Dochody

od

osób

prawnych

od

osób

 

9.000

 

 

 

fizycznych

i

od

innych

jednostek

 

 

 

 

 

nie posiadających osobowości prawnej

 

 

 

 

75647

 

Pobór

podatków,

opłat

i

nie podatkowych

 

9.000

 

 

 

należności budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

 

9.000

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

32.626

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

32.626

 

 

 

4810

Rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.626

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

 

 

 

12.026

 

80110

 

Gimnazja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.026

 

 

2540

Dotacja

podmiotowa

z

budżetu

dla

 

12.026

 

 

 

niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

4.000

4.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

 

4.000

4.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

 

3.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

 

 

1.000

852

 

 

Pomoc społeczna

 

 

 

 

 

 

 

89.798

89.798

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

89.798

89.798

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

 

16.170

 

 

 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

 

 

 

 

 

stowarzyszeniom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

73.628

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

89.798

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

114.128

162.763

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

 

 

114.128

162.763

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

85.151

 

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

 

 

 

 

 

 

162.763

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

28.9n

 

900

 

 

Gospodarka

komunalna

i

ochrona

121.100

121.100

 

 

 

środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

50.000

50.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

50.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałycl1

 

 

 

 

50.000

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminacl1

 

50.000

50.000

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

5.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

45.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

 

10.000

10.000

 

 

 

4260

Zakup energii

 

 

 

10.000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

10.000

 

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

 

5.000

5.000

 

 

 

 

środków z opłat i kar za korzystanie ze

 

 

 

 

 

 

 

środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

5.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałycl1

 

 

 

5.000

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

 

 

6.100

6.100

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

5.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

 

6.100

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

100

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

 

 

1.000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60.000

82.200

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

60.000

60.000

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

60.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

 

 

 

92116

 

Biblioteki

 

 

 

 

 

22.200

 

 

 

2480

Dotacja

podmiotowa

z

budżetu

dla

 

22.200

 

 

 

 

samorządowej instytucji kultury

 

 

 

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

 

 

 

 

5.600

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

 

 

 

500

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

500

 

 

92695

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

5.100

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

5.100

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

476.784,37

547619,37

 

 

Zakład Obsługi Finansowo Administracyjny Szkół

Zmniejszenie

Zwiększenie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

133.786

85.151

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

133.786

85.151

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

85.151

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

133.786

 

 

 

 

Ogółem

133.786

85.151