Zarządzenie Nr 181/08

rok 2008

 
data publikacji:  02-10-2008 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZADZENIE  Nr 181/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia  1 września 2008 r.

 

w  sprawie:  powierzenia  pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I  stopnia  w  Starym Sączu.

 

                          Na  podstawie  art. 36 a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.), oraz  art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)  

 

§ 1.

 

P o w i e r z a m  Pani  mgr  Joannie USTARBOWSKIEJ  z dniem 01 września 2008 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia  w  Starym  Sączu, na  okres od dnia 01 września 2008 r. do czasu wyrażenia opinii przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 2.

 

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się Sekretarzowi.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania z mocą obowiązującą  od dnia 01 września 2008 roku.