Zarządzenie Nr 167/08

rok 2008

 
data publikacji:  02-10-2008 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 167/08

Burmistrza  Starego Sącza

z dnia  26.08.2008 roku

 

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na  stanowisko dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 5, ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z póź.zm.) w związku z art.5 c pkt.2 tejże ustawy oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)

 

zarządzam  co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Konkursową przeprowadzają konkurs na stanowisko dyrektora szkoły  w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.

 

Przewodniczącym powołanej Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Gminy Stary Sącz  Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Skrzypiec.

 

§ 3.

 

Komisja Konkursowa musi przestrzegać zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189 poz. 1855).

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 167/08

Burmistrza Starego Sącza    

z dnia 26.08. 2008r.

 

W skład Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia  w Starym Sączu wchodzi:

 

1). Trzech przedstawicieli Gminy Stary Sącz :

- Mieczysława OGORZAŁY

- Małgorzata SKRZYPIEC

- Grażyna KOPEĆ

 

2). Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny :

- Lidia SKRZYNIARZ

- Danuta PODGÓRSKA

- Krzysztof SZCZEPANIAK

 

3). Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu  :

- Olga BOLANOWSKA

- Maria BIEL

 

4). Dwóch przedstawicieli Rad Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu :

- Elżbieta MIGACZ

-  Agata GODAWSKA-NICPOŃSKA