Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Budownictwo

 
data publikacji:  12-12-2008 | 11:53
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:58

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

pokój nr 36 (I piętro Urzędu)

tel. (0-18) 446 02 70 wew. 108

Formularz: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dostępny jest  na miejscu


Do wniosku należy dołączyć 

1. 3x kopię mapy zasadniczej z numerami działek pozyskane w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej przyjętej od państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać (min. 50m od granicy działki przewidzianej do zainwestowania) w skali 1:500 lub 1:1000 - dopuszczalna skala 1:2000 (Składnica Map - Nowy Sącz ul. Strzelecka 1)

- na jednej kopii mapy zasadniczej z czerwonymi pieczęciami oznaczyć granice terenu objętego wnioskiem 

2. Wykaz właścicieli działek sąsiednich i objętych wnioskiem (Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wydz. Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Strzelecka 1)

3. W zależności od potrzeb - zapewnienie dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru ścieków sanitarnych

4. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu ma być przedstawiona zarówno w formie opisowej i graficznej (szkice zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej, rysunki obiektów - wizualizacja lub rysunki elewacji dopuszczalne kserokopie odpowiednich  wybranych projektów katalogowych) 

 

Opłaty skarbowe:

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu  107 zł (za wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego, przyłączy sieci)

- przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby  56 zł

 

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego