Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG

Działalność gospodarcza

 
data publikacji:  16-07-2009 | 08:58
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:19

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

pokój nr 47 (II piętro Urzędu)

tel. 18 446 02 70 wew. 116

e-mail: glesniak@um.stary.sacz.pl apierzga@um.stary.sacz.pl

 

Formularze do pobrania: 

CEIDG-1

CEIDG-PN

CEIDG-POPR

CEIDG-RB

CEIDG-RD

CEIDG-SC  

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
 
Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej  poprawnego wniosku.
 
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
      
Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej są dozwolone dla indywidualnych przedsiębiorców. 
 
Potwierdzanie dokonania wpisu
  
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
 
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
 
Nie ma  obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
 

REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT 
 

Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. (www.ceidg.gov.pl)